Logo Forfatterforbundet
Forfatterforbundet, fagforeningen for norske forfattere
Forfatterforbundet, fagforeningen for norske forfattere

Vedtekter for Forfatterforbundet

Vedtatt første gang 7. april 2018, med endringer 6. juli 2018, 24. april 2021 og 30. april 2022.

§ 1 Formål
Forfatterforbundet er en fagforening som skal ivareta forfatteres inntekts- og arbeidsvilkår. Forfatterforbundet skal fremme norsk skjønnlitteratur, bidra til medlemmenes faglige utvikling og tilveksten av ny litteratur.

Forfatterforbundet skal arbeide for å styrke og verne om ytringsfriheten. Forfatterforbundet er en partipolitisk uavhengig organisasjon.

§ 2 Avtaler
Forfatterforbundet representerer medlemmene i forhandlinger om utnyttelse av rettigheter til medlemmenes verk for alle typer eksemplarfremstilling og utnyttelse, kommersiell eller ikke- kommersiell, ved alle former for tilgjengeliggjøring av verkene for allmennheten, hvor avtale er nødvendig for å utløse lovbestemt avtalelisens.
Forfatterforbundet kan gi fullmakt til annen organisasjon om å forvalte slike rettigheter.

§ 3 Medlemmer
Forfattere som har publisert ett skjønnlitterært verk og som driver skjønnlitterær virksomhet i Norge, kan være medlemmer.

§ 4 Aspirant- og studentmedlemmer
Personer som jobber med et verk, kan opptas som aspirantmedlemmer. Disse kan delta på møter og arrangementer, men har ikke stemmerett på landsmøtet.
Studenter ved godkjente studiesteder kan være studentmedlemmer. Disse kan delta på møter og arrangementer, og har stemmerett ved utgitt skjønnlitterært verk.

§ 5 Kontingent og utmeldelse
Kontingent fastsettes av landsmøtet. Medlemskap er gyldig når kontingent er betalt. Utmelding skal skje skriftlig.

§ 6 Forholdet til ikke-medlemmer
Forfattere som ikke er medlemmer kan få faglig bistand og motta stipend på lik linje med medlemmer.

§ 7 Landsmøtet
Landsmøtet er forbundets høyeste organ. Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av juni og skal behandle:
Konstituering med

1. Godkjenning av innkalling.
1. Godkjenning av dagsorden.
2. Valg av ordstyrer og referent.
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
2. Årsregnskap og årsmelding med økonomirapport for landsmøteperioden.
3. Vedta overordnede retningslinjer for forvaltningen og utdelingen av midler som omfattes av om kollektiv forvaltning av opphavsrett m.v., herunder:

a) generelle prinsipper for fordeling av vederlag til rettighetshavere
b) generelle prinsipper for bruk av beløp som ikke kan fordeles
c) den generelle investeringsstrategien for inntekter fra rettigheter og eventuelle inntekter fra investering av disse inntektene
d) generelle prinsipper for fradrag fra inntekter fra rettigheter og eventuelle inntekter fra investering av disse inntektene, herunder fradrag for bruk av midler til kollektiv fordeling
e) bruken av beløp som ikke kan fordeles
f) risikohåndteringsstrategien
g) godkjenning av kjøp, salg eller pantsettelse av fast eiendom
h) godkjenning av fusjoner og allianser, oppretting av datterselskap og kjøp av andre enheter eller aksjer eller rettigheter i andre enheter
i) godkjenning av låneopptak, utlån eller lånegaranti
j) godkjenning av en årlig åpenhetsrapport.

4. Innkomne saker.
5. Handlingsplan og budsjett for kommende landsmøteperiode.
6. Valg av leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Leder og nestleder velges særskilt. Styrets medlemmer velges for to år av gangen. Et medlem kan sitte maks seks år.
7. Valg av valgkomité på tre personer.
8. Valg av revisor.

Landsmøtet innkalles med en frist på minst fire uker. Valgkomiteens innstilling og forslag til endringer av vedtektene skal sendes ut sammen med innkallingen.
Forslag til saker og vedtektsendringer må være styret i hende senest 1. februar samme år.
Medlemmer som har betalt kontingenten, har møte- og stemmerett på landsmøtet. Fullmakter kan ikke benyttes.
Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst fire ukers varsel når styret beslutter det, eller når minst 10 prosent av medlemmene krever det.

§ 8 Styret
Styret forestår forbundets virksomhet mellom landsmøtene. Styret ansetter administrativ leder og oppretter arbeidskomiteer. Styret er beslutningsdyktig når minst tre er til stede. Styret fatter sine beslutninger ved simpelt flertall.

§ 9 Likestilling
Ved valg og oppnevninger i Forfatterforbundet skal begge kjønn være representert med minst 40 prosent der dette er mulig. I organer, utvalg og delegasjoner med tre eller færre medlemmer skal det være minst en representant for hvert kjønn. Disse kravene kan fravikes etter særskilt godkjenning fra styret i hvert enkelt tilfelle.

§ 10 Utelukkelse
Personer som aktivt motarbeider ytringsfriheten eller vernet om menneskeverdet, eller som er illojal mot forbundets formål, kan utelukkes som medlemmer.

§ 11 Vedtektsendringer
Vedtektene endres ved simpelt flertall på landsmøtet. Dersom styret eller 10 prosent av de stemmeberettigede medlemmene ber om det, skal vedtektsendringen behandles ved uravstemning.

§ 12 Oppløsning, sammenslutning og deling
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært landsmøte. For at oppløsning skal skje, må vedtaket fattes med 2/3 flertall.

Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 11.

Styret skal utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som landsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.