Vedtekter – bokmål

Vedtatt 6. juli 2018

§ 1 Formål

Forfatterforbundet er en fagforening som skal ivareta forfatteres inntekts- og arbeidsvilkår.

Forfatterforbundet skal fremme norsk skjønnlitteratur, bidra til medlemmenes faglige utvikling og tilveksten av ny litteratur.

Forfatterforbundet skal arbeide for å styrke og verne om ytringsfriheten.

§ 2 Avtaler

Forfatterforbundet representerer medlemmene i forhandlinger om utnyttelse av rettigheter til medlemmenes verk for alle typer eksemplarframstilling og utnyttelse, kommersiell eller ikke-kommersiell, ved alle former for tilgjengeliggjøring av verkene for allmennheten, hvor avtale er nødvendig for å utløse lovbestemt avtalelisens.

Forfatterforbundet kan gi fullmakt til annen organisasjon om å forvalte slike rettigheter.

§ 3 Medlemmer

Forfattere som har publisert ett skjønnlitterært verk og som driver skjønnlitterær virksomhet i Norge, kan være medlemmer.

§ 4 Aspirantmedlemmer og forholdet til ikke-medlemmer

Personer som jobber med et verk, kan opptas som aspirantmedlemmer.

Forfattere som ikke er medlemmer, kan få faglig bistand og motta stipend på lik linje med medlemmer.

§ 5 Landsmøtet

Landsmøtet er forbundets høyeste organ. Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av juni og skal behandle:

1. Konstituering med

   a) Godkjenning av innkalling. 

  b) Godkjenning av dagsorden.

  c) Valg av ordstyrer og referent.

  d) Valg av to personer til å underskrive protokollen

2. Årsregnskap og årsmelding med økonomirapport for landsmøteperioden.

3. Innkomne saker.

4. Handlingsplan og budsjett for kommende landsmøteperiode.

5. Valg av leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Leder og nestleder velges særskilt. Styrets medlemmer velges for to år av gangen. Et medlem kan sitte maks seks år.

6. Valg av valgkomité på tre personer.

7. Valg av revisor.

Landsmøtet innkalles med en frist på minst fire uker. Valgkomiteens innstilling og forslag til endringer av vedtektene skal sendes ut sammen med innkallingen.

Forslag til saker og vedtektsendringer må være styret i hende senest 1. februar samme år.

Medlemmer som har betalt kontingenten, har møte- og stemmerett på landsmøtet. Aspirantmedlemmer har kun møterett. Fullmakter kan ikke benyttes.

Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst fire ukers varsel når styret beslutter det, eller når minst 10 prosent av medlemmene krever det.

§ 6 Styret

Styret forestår forbundets virksomhet mellom landsmøtene. Styret ansetter administrativ leder og oppretter arbeidskomiteer.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre er til stede. Styret fatter sine beslutninger ved simpelt flertall.

§ 7 Likestilling

Ved valg og oppnevninger i Forfatterforbundet skal begge kjønn være representert med minst 40 prosent der dette er mulig. I organer, utvalg og delegasjoner med tre eller færre medlemmer skal det være minst en representant for hvert kjønn. Disse kravene kan fravikes etter særskilt godkjenning fra styret i hvert enkelt tilfelle.

§ 8 Utelukkelse

Personer som aktivt motarbeider ytringsfriheten eller vernet om menneskeverdet, eller som er illojal mot forbundets formål, kan utelukkes som medlemmer.

§ 9 Vedtektsendringer

Vedtektene endres ved simpelt flertall på landsmøtet. Dersom styret eller 10 prosent av medlemmer ber om det, skal vedtektsendringen behandles ved uravstemning.

§ 10 Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært landsmøte. For at oppløsning skal skje, må vedtaket fattes med 2/3 flertall.

Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 8.

Styret skal utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som landsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

 

Vedtekter – nynorsk

Vedtatt 6. juli 2018

§ 1 Formål

Forfatterforbundet er ei fagforeining som skal ta vare på inntekts- og arbeidsvilkåra til forfattarar.  

Forfatterforbundet skal fremje norsk skjønnlitteratur, medverke til den faglege utviklinga til medlemmene og tilveksten av ny litteratur.

Forfatterforbundet skal arbeide for å styrke og verne om ytringsfridomen.

§ 2 Avtaler

Forfattarforbundet representerer medlemmene i forhandlingar om utnyttinga av retten til medlemmene sine verk for alle typar eksemplarframstillingar og utnytting, kommersielle eller ikkje-kommersiell, ved alle former for tilgjengeliggjering av verka for allmenne, kor avtale er naudsynt for å løyse ut lovfesta avtalelisens.

Forfattarforbundet kan gje fullmakt til annan organisasjon om å forvalte slike rettar.

§ 3 Medlemmer

Forfattarar som har publisert eitt skjønnlitterært verk og som driv skjønnlitterær verksemd i Noreg, kan vere medlemmer.

§ 4 Aspirantmedlemmer og tilhøvet til ikkje-medlemmer

Personar som jobbar med eit verk, kan takast opp som aspirantmedlemmer.

Forfattarar som ikkje er medlemmer, kan få fagleg hjelp og kunne få stipend på lik linje med medlemmer.

§ 5 Landsmøtet

Landsmøtet er forbundet sitt høgste organ. Landsmøtet skal haldast kvart år innan utgangen av juni og skal handsame:

1. Konstituering med

  a) Godkjenning av innkalling. 

  b) Godkjenning av dagsorden.

  c) Val av ordstyrar og referent.

  d) Val av to personar til å underskrive protokollen

2. Årsrekneskap og årsmelding med økonomirapport for landsmøteperioden.

3. Innkomne saker.

4. Handlingsplan og budsjett for kommande landsmøteperiode.

5. Val av leiar, nestleiar, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Leiar og nestleiar skal veljast særskild. Medlemmene til styret vert valde for to år om gongen. Eit medlem kan sitje maks seks år.

6. Val av valkomité på tre personar.

7. Val av revisor.

Det skal kallast inn til landsmøte med ein frist på minst fire veker. Valkomiteen si innstilling og forslag til endringar av vedtektene skal sendast ut saman med innkallinga.

Forslag til saker og endringar i vedtektene, må vere styret i hende seinast 1. februar same år.

Medlemmer som har betalt kontingenten, har møte- og stemmerett på landsmøtet. Aspirantmedlemmer har berre møterett. Fullmakter kan ikkje nyttast.  

Det skal kallast inn til ekstraordinært landsmøte med minst fire vekers varsel når styret vedtek det, eller når minst 10 prosent av medlemmene krev det.

§ 6 Styret

Styret tek seg av verksemda i forbundet mellom landsmøta. Styret tilset administrativ leiar og opprettar arbeidskomitear.

Styret er vedtaksfør når minst tre er til stades. Styret fattar avgjerslene sine ved simpelt fleirtal.

§ 7 Likestilling

Ved val og oppnemningar i Forfatterforbundet skal begge kjønn vere representert med minst 40 prosent der dette er mogleg. I organ, utval og delegasjonar med tre eller færre medlemmer, skal det vere minst ein representant for kvart kjønn. Desse krava kan fråvikast etter særskild godkjenning frå styret i kvart enkelt tilfelle.

§ 8 Utelukking

Personar som aktivt motarbeider ytringsfridomen eller vern om menneskeverdet, eller som er illojal mot formålet til forbundet, kan utelukkast som medlemmer.

§ 9 Vedtektsendringar

Vedtektene vert endra ved simpelt fleirtal på landsmøtet. Dersom styret eller 10 prosent av medlemmer ber om det, skal vedtektsendringa handsamast ved uravstemming.

§ 10 Oppløysing, samanslutning og deling

Oppløysning av foreininga kan berre handsamast på ordinært landsmøte. For at oppløysing skal skje, må vedtaket fattast med 2/3 fleirtal.

Det kan veljast eit avviklingsstyre som skal ta hand om avviklinga. Det ordinære styret kan veljast til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om ikkje noko anna val vert gjort.  

Foreiningas formue skal etter oppløysning og gjeldsavlegging verte tildelt det formål foreininga arbeider for å fremje.

Ingen medlemmer har krav på foreiningas midlar eller delar av desse.

Samanslutning med andre foreiningar eller deling av foreininga vert ikkje sett på som oppløysing.  

Vedtak om samanslutning/deling og naudsynte endringar i vedtektene i tilknyting til dette, vert gjort i samsvar med vedtak om vedtektsendring, jf. § 8.

Styret skal utarbeide ein plan for samanslutninga/delinga som landsmøtet skal stemme over. Ved samanslutning eller deling skal det innhentast samtykke frå foreiningas kreditorar.