Høringsinnspill til Stortingsmelding 18 (20/21)

Forfatterforbundet har med stor interesse lest regjeringens stortingsmelding Oppleve, skape, dele – kunst og kultur for, med og av barn og unge. Initiativet er historisk i den forstand at kultur for barn og unge for første gang settes så tydelig på dagsorden.

Forfatterforbundets innspill til representantforslag om ny nasjonal leselyststrategi

Forfatterforbundet ser svært positivt på at det kommer på plass en ny nasjonal strategi for å fremme leselyst i det ganske land. Både for å bevare norsk språk og kultur, for å fremme borgernes språkforståelse og derigjennom evne til deltakelse i samfunnet. Og ikke minst for å dyrke den rene lesegleden som en forutsetning for og inngangsport til kulturelle opplevelser.

Ytterligere innspill til Kunstnermeldingen

Vi ønsker at myndighetene skal ta et klart standpunkt i denne saken, og i det minste se på muligheten av å regulere strømmemarkedet i tråd med resten av bokbransjen, som sikrer rettighetshaverne anstendig betalt også for strømmelytting. Helst ønsker vi oss en boklov som regulerer dette. Vi står etter vår oppfatning i fare for å ende i samme situasjon som musikkbransjen, der de fleste artistene knapt får betalt for sine verk.

Høringsinnspill Prop. 108 L (2019–2020), Lov om språk

Utkastet til språklov er i betydelig grad en regulering av språkbruk i offentlig virksomhet. Forfatterforbundet mener at loven bør ha et langt bredere omfang og understreke litteraturens betydning for norsk språk.
Vi foreslår derfor et tillegg til § 1, formålsparagrafen:
«Litteratur på norsk er viktig for norsk språk, og lova skal fremje lesing og nyskaping av litteratur på norsk språk.»