Logo Forfatterforbundet

Seksuell trakassering er forbudt ved lov

Si ifra!

Har du som forfatter opplevd seksuell trakassering, kan du trygt ta kontakt med oss for å si ifra om dette. Ansatte i sekretariatet og tillitsvalgte har taushetsplikt. Vi er forpliktet til å ivareta trygghet og personvern for begge sider i en sak.

Sammen kan vi se på hvordan du ønsker å ta saken videre. Du har siste ord i hvordan din sak håndteres videre. Dette gjelder også hvem vi kan dele informasjonen med.

Vi stiller ingen krav til hvordan varselet blir gitt, men ber deg om å ikke sende personsensitiv / personidentifiserende informasjon om tredjepart på e-post. Et varsel kan for eksempel være så enkelt: «Jeg har opplevd noe ubehagelig og ønsker kontakt med Forfatterforbundet.» Du trenger ikke å være medlem i Forfatterforbundet for å varsle.

 

Slik kan du kontakte oss:

Send e-post til organisasjonssekretær Lena Roer
Ring 22 33 00 99 / 93 48 01 44

Send kryptert melding i appen SIGNAL til 93 48 01 44.
SIGNAL gir også mulighet for å snakke over kryptert linje.

 

Seksuell trakassering er forbudt ved lov

Mye av det som kalles grenseoverskridende atferd er forbudt ved lov og kan gi strafferettslige konsekvenser. Om seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven, § 13, heter det blant annet:

«Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.»

 

Hva er egentlig uønsket – og hva er plagsomt?

Vi har alle forskjellige grenser for hva vi synes er greit. Det kan ha med alder, kjønn og egen erfaringsbakgrunn å gjøre. Opplever du at noe er plagsomt, er det plagsomt. Slik atferd skal du ikke finne deg i.

Likestillings- og diskrimineringsombudet vektlegger at i en eventuell prosess videre vil det alltid være den subjektive opplevelsen til den som rammes som vil vektlegges.

 

I februar 2022 lanserte litteraturbransjen i Norge felles retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering, diskriminering og maktmisbruk på vårt felt. Forfatterforbundet har valgt å slutte seg til disse.

For mer informasjon om arbeidet, se Norsk Forfattersentrum.

 

Vi ønsker et litteraturfelt fritt for seksuell trakassering, trakassering, diskriminering og maktmisbruk. Alle som utsettes for eller blir oppmerksomme på dette, oppfordres til å si i fra, og det skal være trygt å varsle.

 1. Bok- og litteraturbransjen har mange asymmetriske maktforhold, og mange er ikke i ansettelsesforhold, for eksempel forfattere, oversettere og illustratører. Personer som befinner seg i en maktposisjon må opptre særlig varsomt. Ikke misbruk posisjonen din for å oppnå seksuell oppmerksomhet.
 2. Det skal være tydelig hvorvidt en situasjon er profesjonell eller privat. Arbeidsrelaterte møter og arrangementer bør bære preg av tydelige rammer for en arbeidssituasjon, det gjelder blant annet valg av sted, tid og deltakere, og hva målet med møtet eller arrangementet er. Skill tydelig mellom private og profesjonelle roller.
 3. Ha et bevisst forhold til inntak av alkohol i jobbsammenheng. Ingen skal utsettes for drikkepress.
 4. Vær spesielt oppmerksom i arbeidssituasjoner som inkluderer barn og ungdom.
 5. Vis særlig hensyn til personer som er nye i bransjen. Vær spesielt forsiktig i utdannings-, veilednings- og mentorsituasjoner.
 6. Diskriminering på bakgrunn av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, seksuell orientering, alder, funksjonsnedsettelse, etnisitet, nasjonalitet og livssyn skal ikke forekomme.
 7. Uønsket berøring, samt spredning av nakenbilder, porno og annet krenkende materiale kan være lovbrudd og skal ikke forekomme.
 8. Vær en støttespiller. Reager og ta til motmæle dersom du ser eller hører noe ugreit. 

Du kan alltid si ifra om du blir utsatt for seksuell trakassering, trakassering, maktmisbruk eller diskriminerende atferd.

 

Se Veiledning for selvstendig næringsdrivende og frilansere i litteraturbransjen (LINK) for mer informasjon om hvordan du kan gå frem når noe har skjedd.

 

 

Forfatterforbundets ansvar

 1. Tillitsvalgte i sentrale posisjoner skal være bevisst at de i kraft av sitt verv er i en maktposisjon overfor medlemmer man møter i organisasjonssammenheng.
 2. Nyansatte og nyvalgte tillitsvalgte i forbundet skal få informasjon om forbundets retningslinjer og rutiner for forebygging og håndtering av seksuell trakassering.
 3. Organisasjonens ledere og tillitsvalgte har ansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes.
 4. Arrangementsansvarlig for kurs og konferanser i regi av Forfatterforbundet har et særskilt ansvar for å gripe inn ved brudd på retningslinjene, rapportere og kan om nødvendig bortvise vedkommende fra arrangementet.

 

Slik behandles et varsel

Som fagforbund har Forfatterforbundet valgt å benytte seg av Likestillings- og diskrimineringsombudet for rådgivning i saker om seksuell trakassering. Når Forfatterforbundet mottar et varsel, vil vi først drøfte saken med deg som varsler og gi veiledning. Du avgjør selv om du vil gå videre til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Hvis du velger å gjøre dette, vil vi bistå deg.

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet kan bistå deg med å:

 • veilede om diskrimineringsregelverket
 • gi en vurdering av saken din basert på opplysninger fra deg
 • gi innspill til hva du kan gjøre videre
 • gi veiledning om hvordan du kan klage til Diskrimineringsnemnda

Ombudet har en utvidet veiledningsplikt i saker som gjelder seksuell trakassering. Hvis du etter å ha fått saken vurdert av ombudet ønsker å gå videre, skal det utarbeides en klage. Denne er det Diskrimineringsnemda som behandler. Nemda fatter avgjørelse etter en prosess der begge parter høres.

Du kan lese mer om prosessen her.

 

Diskrimineringsnemnda avgjør saker om diskriminering og seksuell diskriminering

«Diskrimineringsnemnda er eit nøytralt forvaltningsorgan som avgjer klager på diskriminering og trakassering.Det er gratis å få ei sak handsama av nemnda, og partane treng ikkje bruka advokat. Du risikerer heller ikkje å måtta betala motparten sine sakskostnadar.

Dersom du er usikker på om du har ei sak, eller dersom du ynskjer rettleiing om regelverket, tilrår me at du tek kontakt medLikestillings- og diskrimineringsombodet.»

Ønsker du å klage til Diskrimineringsnemnda, se mer info her.

Du kan være trygg på at du hos begge instanser er sikret profesjonell og nøytral behandling. Les mer om hvordan sakene behandles i denne artikkelen.

 

Denne informasjonen er utarbeidet i samråd med Likestillings- og diskrimineringsombudet.