Logo Forfatterforbundet

Seksuell trakassering er forbudt ved lov

Si ifra!

Har du som forfatter opplevd seksuell trakassering, kan du trygt ta kontakt med ossfor å si ifra om dette. Ansatte i sekretariatet og tillitsvalgte har taushetsplikt. Vi er forpliktet til å ivareta trygghet og personvern for begge sider i en sak.

Sammen kan vi se på hvordan du ønsker å ta saken videre. Du har siste ord i hvordan din sak håndteres videre. Dette gjelder også hvem vi kan dele informasjonen med.

Vi stiller ingen krav til hvordan varselet blir gitt, men ber deg om å ikke sende personsensitiv / personidentifiserende informasjon om tredjepart på e-post. Et varsel kan for eksempel være så enkelt: «Jeg har opplevd noe ubehagelig og ønsker kontakt med Forfatterforbundet.» Du trenger ikke å være medlem i Forfatterforbundet for å varsle.

 

Slik kan du kontakte oss:

Send e-post til organisasjonssekretær Lena Roer
Ring 22 33 00 99 / 93 48 01 44

Send kryptert melding i appen SIGNAL til 93 48 01 44.
SIGNAL gir også mulighet for å snakke over kryptert linje.

 

Seksuell trakassering er forbudt ved lov

Mye av det som kalles grenseoverskridende atferd er forbudt ved lov og kan gi strafferettslige konsekvenser. Om seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven, § 13, heter det blant annet:

«Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.»

 

Hva er egentlig uønsket – og hva er plagsomt?

Vi har alle forskjellige grenser for hva vi synes er greit. Det kan ha med alder, kjønn og egen erfaringsbakgrunn å gjøre. Opplever du at noe er plagsomt, er det plagsomt. Slik atferd skal du ikke finne deg i.

Likestillings- og diskrimineringsombudet vektlegger at i en eventuell prosess videre vil det alltid være den subjektive opplevelsen til den som rammes som vil vektlegges.

 

Forfatterforbundets krav til respektfull oppførsel

 1. Vi har alle ulike grenser for hva vi synes er greit. Behandle alle med respekt!
 2. Avstå fra alle former for seksualisert kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
 3. Unngå å bruke negative eller seksualiserte kallenavn og seksualiserte vitser som omhandler kjønn eller seksuell orientering.
 4. Det er ikke lov å sende bilder med seksualisert eller pornografisk innhold.
 5. Ikke tilby noen form for ytelse med hensikt om å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
 6. Si ifra når reglene brytes.

 

Forfatterforbundets ansvar

 1. Tillitsvalgte i sentrale posisjoner skal være bevisst at de i kraft av sitt verv er i en maktposisjon overfor medlemmer man møter i organisasjonssammenheng.
 2. Nyansatte og nyvalgte tillitsvalgte i forbundet skal få informasjon om forbundets retningslinjer og rutiner for forebygging og håndtering av seksuell trakassering.
 3. Organisasjonens ledere og tillitsvalgte har ansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes.
 4. Arrangementsansvarlig for kurs og konferanser i regi av Forfatterforbundet har et særskilt ansvar for å gripe inn ved brudd på retningslinjene, rapportere og kan om nødvendig bortvise vedkommende fra arrangementet.

 

Slik behandles et varsel

Som fagforbund har Forfatterforbundet valgt å benytte seg av Likestillings- og diskrimineringsombudet for rådgivning i saker om seksuell trakassering. Når Forfatterforbundet mottar et varsel, vil vi først drøfte saken med deg som varsler og gi veiledning. Du avgjør selv om du vil gå videre til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Hvis du velger å gjøre dette, vil vi bistå deg.

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet kan bistå deg med å:

 • veilede om diskrimineringsregelverket
 • gi en vurdering av saken din basert på opplysninger fra deg
 • gi innspill til hva du kan gjøre videre
 • gi veiledning om hvordan du kan klage til Diskrimineringsnemnda

Ombudet har en utvidet veiledningsplikt i saker som gjelder seksuell trakassering. Hvis du etter å ha fått saken vurdert av ombudet ønsker å gå videre, skal det utarbeides en klage. Denne er det Diskrimineringsnemda som behandler. Nemda fatter avgjørelse etter en prosess der begge parter høres.

Du kan lese mer om prosessen her.

 

Diskrimineringsnemnda avgjør saker om diskriminering og seksuell diskriminering

«Diskrimineringsnemnda er eit nøytralt forvaltningsorgan som avgjer klager på diskriminering og trakassering.Det er gratis å få ei sak handsama av nemnda, og partane treng ikkje bruka advokat. Du risikerer heller ikkje å måtta betala motparten sine sakskostnadar.

Dersom du er usikker på om du har ei sak, eller dersom du ynskjer rettleiing om regelverket, tilrår me at du tek kontakt medLikestillings- og diskrimineringsombodet.»

Ønsker du å klage til Diskrimineringsnemnda, se mer info her.

Du kan være trygg på at du hos begge instanser er sikret profesjonell og nøytral behandling. Les mer om hvordan sakene behandles i denne artikkelen.

 

Denne informasjonen er utarbeidet i samråd med Likestillings- og diskrimineringsombudet.