Logo Forfatterforbundet

Nei til moms på bøker!

Høyre foreslår i sitt alternative statsbudsjett for 2023 at det innføres moms på bøker. Forslaget bør trekkes og begraves. I en tid da lesingen går ned, spesielt blant barn og unge, bør ikke bøker bli dyrere fordi Staten legger avgift på litteraturen og det frie ord.

Momsfritaket gjaldt inntil 2019 bare papirbøker, men ble da heldigvis utvidet til også å omfatte digitale plattformer, for eksempel e-bøker. Begrunnelsen for momsfritak gjelder enda mer i dag som den var da fritaket ble innført, at det «i et lite språksamfunn som det norske er sterke grunner for at det trykte ord skal være fritatt for den omkostningsbelastning som en avgift vil bety for den trykte publikasjon», og at «en eventuell avgiftsplikt kan virke hemmende for en fri opinionsdannelse og at kulturelle hensyn vil bli skadelidende» (Ot.prp. nr. 17 (1968–69).

Det er ikke tvil om at momsfritaket bidrar til bredde, mangfold og kvalitet i litteraturen. Det fremmer fri opinionsdannelse og kulturelle hensyn. Folk flest må ha råd til å kjøpe bøker. Legges 25 prosent avgift – eller avgift i det hele tatt – på bøker, vil det skade leserne, forfatterne, bokhandlene og forlagene. Færre vil rett og slett ikke ha råd til å kjøpe bøker. Faller bokomsetningen, kommer enda flere bokhandler til å forsvinne.

Høyre «sukrer» avgiftsforslaget med å foreslå å øke bevilgningene til innkjøpsordningene for bibliotekene med 50 millioner kroner. Det er fint, men i forhold til avgiften og hva den vil bety, er det rene avlatspenger. Det er prisverdig at Høyre vil øke barnetrygden, men argumentet om at barnefamilier da vil kunne kjøpe bøker holder ikke vann.

I en tid med synkende lesing, norsk språk og norsk litteratur under press, bør litteraturen stimuleres ytterligere enn det den gjør i dag. Vi vil ha rammer for litteraturen som fremmer en fri opinionsdannelse og kulturelle hensyn. Flest mulig må ha råd til å kjøpe bøker, mange bøker. Bibliotekene bør styrkes, men det kan ikke være slik at de fleste av oss må gå til en offentlig institusjon for å få tilgang på det vi vil lese.

Nei til moms på bøker!

 

Styret i Forfatterforbundet

 

Du finner flere artikler under: