Kulturdepartementet
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Oslo 14.04.2021

 

Forfatterforbundet har med stor interesse lest regjeringens stortingsmelding Oppleve, skape, dele – kunst og kultur for, med og av barn og unge. Initiativet er historisk i den forstand at kultur for barn og unge for første gang settes så tydelig på dagsorden. Det er dette ambisiøse dokumentet man skal navigere etter når kursen skal stikkes ut for en framtidig kulturpolitikk for aldersgruppen. I vårt innspill vektlegges skjønnlitteratur.

Vi har alle, på et eller annet tidspunkt, vært barn. Den voksne generasjon husker fortsatt da magien i fortellingene fra vår barndom traff oss: Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe, Anne Cath Vestlys Lillebror og Knerten eller Robert Louis Stevensons Skatten på Sjørøverøya. Morgensdagens barn og unge behøver også denne opplevelsen av magi for å utvikle sin egen fantasi og skaperevne. De vil nok møte fortellinger som i større grad reflekterer deres verden og erfaringer, men like så essensielt at dette er fortellinger av høy kvalitet. Vi stiller oss bak meldingens målsetninger: tilgjengelighet, kvalitet, opplevelse og deltakelse.

Forfatterforbundet framhever stortingsmeldingens fokus på bibliotekene som en sentral arena for barn og unge. Det må bety at ikke ett eneste av våre biblioteker legges ned, og at de heller rustes opp. Litteratur for barn og unge må være tilgjengelig i alle formater, i et bredest mulig utvalg og innenfor alle sjangere på folkebiblioteker og skolebiblioteker. I tillegg bør bibliotekene styrkes med flere litterære arrangementer innrettet mot barn og unge. Bibliotekenes utvalg av e-bøker og strømmebøker for lyd bør utvides, under forutsetning at opphaverne blir skikkelig kompensert. Digital tilgjengelighet hvisker ut geografiske skillelinjer og appellerer til den yngre generasjon. Samtidig som den digitale hverdagen til barn og unge byr på muligheter, deler vi også noen av meldingens bekymringer. Språk og språkopplæringen, lesing og skriving er derfor en viktigere faktor enn noensinne for å oppleve, forstå og interagere med de forskjellige kulturelle uttrykkene de møter i den digitale verden.

For at barn og unge skal få oppleve lesegleden i møte med skjønnlitteraturen må bøker og lesing være en selvfølgelighet fra barnehage til videregående skole. Her må det settes av tid og rom for lesing hvor barn og unge gis muligheten til å bli kjent med litteraturen vår. I de nye læreplanene i Fagfornyelsen1 legges det vekt på kompetansebeskrivende begreper som kritisk tenkning, utforskning og kreativitet. Det forutsettes et forsterket fokus på lesing i skolen og stimulering av leselysten. På den måten kan man motivere barn og unge til å lese, både på skolen og i fritiden, slik at en sterk lesekultur kan dyrkes fram. Vi erfarer at man er i ferd med å gjøre en innsats på området sett i lys av PISA-undersøkelser med negative resultater for lesing blant barn og unge. Forfatterforbundet mener stortingsmeldingen gir fortjente lovord til tiltak som Sommerles2, Bokslukerprisen3 og Uprisen.4 I tillegg må det støttes opp om organisasjoner som Foreningen !Les,5 initiativtaker til Ungdommens kritikerpris.6

De nevne læreplaner inneholder en positiv dreining mot kreativ skriving. Forfatterforbundet stiller seg derfor også positiv til en satsning på Kulturskolen, hvor enkelte kommuner tilbyr skapende skriving. Dette tilbudet bør utvides og være tilgjengelig flere steder for at barn og unge skal ta en aktiv, deltakende rolle i sine kreative prosesser.

Den kulturelle skolesekken (DKS) vies et helt kapittel i stortingsmeldingen. Det er etter vår mening på sin plass. Suksesshistorien DKS kan ikke fullroses nok. Ordningen har gitt barn og unge kulturelle opplevelser de ellers ikke hadde fått, inkludert litteraturformidling. Gjennom oppdrag for DKS har også forfattere fått kjærkomne inntekter. Vi mener DKS i høyeste grad må styrkes og videreføres.

Her til lands utgis det mange barne- og ungdomsbøker av høy kvalitet innenfor mange ulike sjangre. Norsk barne- og ungdomslitteratur står stødig kvalitetsmessig, samtidig som meldingen etterlyser enda større mangfold. Forfatterne behøver forutsigbare, økonomiske rammebetingelser dersom skjønnlitteratur for barn og unge fortsatt skal være et satsingsfelt. Det er Forfatterforbundets klare oppfatning at det må den være i uoverskuelig framtid. Stortingsmelding 18 må i så måte følges opp med tilstrekkelige midler.

Med hilsen,

Forfatterforbundet

Roar Ræstad,
Styremedlem

 

 

 

1 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner/ 2 https://sommerles.no
3 https://bokslukerprisen.no
4 https://uprisen.no
5 https://foreningenles.no
6 https://ungdommenskritikerpris.no