Logo Forfatterforbundet
Forfatterforbundet ble formelt stiftet 28. januar 2018 av 12 av de 16 forfatterne i interimstyret.
Forfatterforbundet ble formelt stiftet 28. januar 2018.

Forfatterforbundet fyller tre år!

I dag er det tre år siden det formelle stiftelsesmøtet i Fredrikstad. Hurra!På disse tre årene har Forfatterforbundet blitt en kraft å regne med på litteraturfeltet i Norge, med vel over 400 medlemmer og flere viktige flere kampsaker.

- Først og fremst har vi gjennom etableringen av forbundet gjort det mulig for alle forfattere å organisere seg, framholder leder Eystein Hanssen. – Dernest vil jeg trekke fram at vi nå er inne i alle de sentrale ordningene – bibliotekvederlaget, Kopinor og Norwaco.

Forfatterforbundet har i løpet av sine tre første leveår påtatt seg et bredt ansvar for hele forfatterstanden, med aktiviteter på en rekke områder. Forbundet samarbeider også med de øvrige skribentorganisasjonene, der dette er naturlig.

 

 

 

Her er noen av områdene hvor Forfatterforbundet er aktivt:

 

Kulturpolitikk

Vi er tatt opp, og har spilt en aktiv rolle i kontaktutvalget for Kulturrådet. Her har vi deltatt i debatter, både offentlig og i utvalget, og våre innspill er å finne igjen i konkret politikkutforming.

Vi deltar jevnlig i og kommer med innspill i høringer. De er løpende å finne på en egen nettside.

 

Samarbeid

Forfatterforbundet har søkt, og søker, aktivt samarbeid med alle andre skribentorganisasjoner og i felles forum der dette er naturlig. Vi har meldt oss inn i European Writers' Council, hvor vi også stiller kandidat til styret, vi har søkt medlemskap i Kunstnernettverket og vi øver også generell innflytelse gjennom LOkultur og LOselvstendig.

 

LO

Forfatterforbundets tilknytning til LO er med på å tilføre norske skjønnlitterære forfattere sosiale goder de før ikke har hatt tilgang til. Gjennom LOs ordninger har mange forfattere, som gjerne grunnet lav inntekt står uten mulighet til å få for eksempel gode låne- og forsikringsbetingelser, nå fått tilgang på ordninger som gir betydelige besparelser. Våre medlemmer er også medlemmer av kollektive forsikringsordninger som gir sosial trygghet.

Gjennom vårt medlemskap i LO er Forfatterforbundet trukket inn i arbeidet med å dele ut en egen, årlig pris for arbeiderlitteratur. Dette er et nytt tilskudd på den litterære arenaen, der Forfatterforbundet har vært med helt fra starten.

 

Kurs og seminarer

Forfatterforbundet holder jevnlig kurs og seminarer. Fra høsten 2020 har vi igangsatt månedsvise kurs, de fleste har vært åpne for alle – også ikke-medlemmer. Målsettingen er kompetanseheving slik at forfattere bedre kan utøve sitt yrke. Se egen side for oppdatert program.

 

Pensjon

Forfattere i Norge har ingen tjenestepensjonsordninger, og kunstnermiljøene har i liten eller ingen grad maktet å bringe fram konkrete ordninger eller tilbud. Gjennom sitt samarbeid med LOfavør tilbyr Forfatterforbundet skjønnlitterære forfattere tilgang til rådgivning og rimelige pensjonsspareordninger.

 

Forhandlinger

Forfatterforbundet har ratifisert normalavtaleverket for skjønnlitteratur, og har forhandlet sammen med DnF om en normalavtale for strømming. Her har vi opptrådt som likeverdige partnere, og vårt bidrag i disse forhandlingene, både faglig og strategisk, har vært likeverdig. I disse forhandlingene har vi også nytt godt av vårt medlemskap i LO.

Forfatterforbundet har også, på egen kjøl, framforhandlet et normalkontraktverk for serieforfattere.

 

Juridisk bistand

Vi har gjennom LO-advokatene gitt en rekke forfattere, også ikke-medlemmer, juridisk bistand i tvister med forlag, i forbindelse med rettighetshåndtering, råd ved kontraktinngåelser, inndrivning av manglende honorarutbetalinger, kontraktoppsigelser m.v..

 

Generell bistand

Forfatterforbundet håndterer daglige henvendelser fra forfattere som både er medlemmer og ikke, hvor vi gir forfattere generelle råd og bistand. Dette dreier seg om faglige og litterære spørsmål, så vel som rådgivning om mer praktiske sider ved det å være forfatter. Antallet saker i 2020 har vært økende. I 2021 opplever vi en sterk økning i saker, med flere i uka.

 

Seksuell trakassering

Forfatterforbundet har markert seg som en tydelig stemme når det gjelder bekjempelse av seksuell trakassering i bransjen. Etter økt oppmerksomhet på temaet høsten 2020, var Forfatterforbundet raskt ute med en egen varslingsrutine, i samarbeid med LOs juridiske avdeling og Likestillings- og diskrimineringsombudet. Vi har senere bistått forfattere med juridisk bistand i trakasseringssaker.

 

Indieforfattere

Forfatterforbundet organiserer alle typer skjønnlitterære forfattere, uavhengig av publiseringsplattform.

Det er verdt å merke seg at Kulturrådet nå har etablert klarere rutiner for å håndtere selvpublisister / indieforfattere, blant annet etter innspill fra Forfatterforbundet.

 

Bibliotekvederlaget

Den største og mest krevende saken vi jobber med, er fordelingen av bibliotekvederlaget. Denne kampen har nå pågått i to år, og vil ikke få si konklusjon før nærmere sommeren. Forfatterforbundet har engasjert advokatkontoret Thommesen, med advokat Camilla Vislie og advokatfullmektig Andreas Øie som våre prosessfullmektiger.

- Det har vært en lang og seig strid, sier Eystein. – Men vi har god tro på vår sak, og på at våre argumenter vil vinne fram i voldgiftsretten. Vi står klare til å håndtere vederlagsmidler gjennomForfatterforbundets vederlagsfond,som ble registrert i Stiftelsestilsynet 15. januar 2021.

 

 

En 3-åring med mange milepæler

 

 

18. januar 2018

Ca 50 forfattere møttes på Litteraturhuset i Oslo for å danne en ny fagforeningen for skjønnlitterære forfattere. Et interimstyre ble valgt. (Foto: Heine Birkeland)

 

28. januar 2018

Etter en lang arbeidshelg i Fredrikstad stiftes den nye foreningen. Navnet blir «Forfatterforbundet».

 

7. april 2018

Forfatterforbundet avholder sitt første landsmøte på Litteraturhuset i Oslo. Jan Ove Ekeberg ble valgt som leder.

 

4. februar 2019

Kulturdepartementet tilkjenner Forfatterforbundet forhandlingsrett til bibliotekvederlaget.

 

19. desember 2019

Forfatterforbundet tilslutter seg normalavtalene for voksen skjønnlitteratur, på lik linje medDen norske Forfatterforening.Her er ny leder og daværende nestleder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen og Helle Stensbak, med daværende leder av Forleggerforeningen, Kristenn Einarsson (midten).

 

18. januar 2020

Forfatterforbundet blir tatt opp som eget særforbund i LO, Landsorganisasjonen i Norge. Her ønsker LO-leder Hans-Christian Gabrielsen hovedorganisasjonens 26. forbund velkommen inn.

 

Du finner flere artikler under: