Logo Forfatterforbundet

En høst vi kommer til å huske

Stevningen fra NBU, NO og Dramatikerne endrer høsten. Styrets ønske har vært å behandle stipendprogrammet på et ekstraordinært landsmøte i november, men gitt at voldgiftsretten nå skal behandle saken, finner vi det riktigst å utsette.

 

Hva betyr det at vi er stevnet?

Ved tvist om fordeling av bibliotekvederlaget skal tvisten først søkes løst gjennom megling. Denne prosessen har vi tidligere beskrevet i denne artikkelen.Alle partene har samme rett til å kreve at fordelingen for årene 2019, 2020 og 2021 fastsettes av voldgiftsretten.

Selve rettssaken er en privat rettssak, uten den normale offentligheten man finner i en strafferettssak. Det betyr at styret ikke kan dele stevningen med medlemmene. Vi har også avslått mediehenvendelser om det samme.

Etter styrets oppfatning er det lite nytt i stevningen, og med en voldgiftsrettsak mener vi at vi har våre opprinnelige argumenter i behold. Halvannet år etter at Kulturdepartementet ga oss forhandlingsrett til bibliotekvederlaget, ble vi tilkjent 11% av den skjønnlitterære potten. Det var mindre enn vi krevde. Vårt krav, basert på medlemsmassen, var 15,29 %.

 

A konto-utbetaling

I 2019 mottok Forfatterforbundet 0,5 millioner av Norsk Forfatter- og Oversetterfond. På starten av 2020 mottok vi ytterligere 1,5 millioner, og vi vil nå motta ytterligere bidrag som a konto-utbetalinger, motregnet det vi skal ha etter voldgiftsrettens avgjørelse, når den foreligger.

 

Forfatterforbundets vederlagsfond

Styret jobber ufortrødent videre med å etablere Forfatterforbundets vederlagsfond. Etter vedtektene er det styret i Forfatterforbundet som engasjerer styret og den eksterne lederen. Vi er opptatt av at fondet skal være effektivt organisert, og at det i minst mulig grad medfører økt administrasjon. Vi kommer tilbake til styresammensetningen når denne er klar.

Fondet skal i hovedsak motta og oppbevare kollektive vederlagsmidler, forvalte disse fornuftig og utbetale stipender etter stipendkomiteens vedtak. Vi kommer også til å få vederlagsmidler fra Norwaco og Kopinor inn til vederlagsfondet.

 

Landsmøte blir medlemsmøte

Det er rett og slett ikke noe å beslutte for et landsmøte i skrivende stund. Både budsjett og stipendordning besluttes best når vi kjenner utfallet av voldgiften. I stedet for et ekstraordinært landsmøte arrangerer vi derfor i setedet et digitalt medlemsmøte. Vi mottar gjerne innspill til saker vi kan ta opp på e-post.

 

Lyst til å bidra?

Styret vil kartlegge medlemmenes kompetanse og ønske om å delta i organisasjonsarbeidet. På et senere tidspunkt vil medlemmene derfor få en kort spørreundersøkelse, der de som vil kan melde inn kompetanse og ønsker.

 

Ny direktør i Forleggerforeningen

Torsdag 8. oktober hadde jeg et første møte med den nye direktøren i Forleggerforeningen, Heidi Austlid. Et hyggelig og konstruktivt møte der vi begge kunne snakke fritt og fortrolig, slik det bør være på litteraturfeltet.

Jeg er sikker på at vi kan bygge videre på, og utvide, en god og konstruktiv relasjon til Forleggerforeningen, basert på tillit og gjensidig forståelse.

 

Beste hilsen,
Eystein,

 

Du finner flere artikler under: