Høringsinnspill til Stortingets familie- og kulturkomité

Forfatterforbundet beklager at vi ikke var oppmerksom på fristen for høringen tirsdag 16. juni og derfor ikke fikk deltatt. Vi håper imidlertid at vårt skriftlige innspill vil bli vurdert i forbindelse med lovarbeidet.

Forfatterforbundet er en fagforening for skjønnlitterære forfattere som skal ivareta forfatteres inntekts- og arbeidsvilkår, fremme norsk skjønnlitteratur, bidra til medlemmenes faglige utvikling og tilveksten av ny litteratur. Forfatterforbundet skal arbeide for å styrke og verne om ytringsfriheten. Forbundet ble stiftet 28. januar 2018 og har rundt 400 medlemmer, inkludert aspiranter. Den 18. februar 2020 gikk Forfatterforbundet inn i LO, Landsorganisasjonen i Norge.

Vi har kommentarer til både lovproposisjonen og meldingsdelen.

Lov om språk er viktig for hele samfunnet, men ikke minst for forfattere og andre skribenter som har språket som sitt arbeidsverktøy. Forfatterforbundet ønsker derfor velkommen at det omsider lovfestes at norsk språk skal være det bærende språket i Norge. Det er også viktig at riksmål, bokmål og nynorsk gis likeverdig status, og at mindretallsspråkene samisk, kvensk, tegnspråk, romani og romanes’ stilling løftes frem.

Norsk litteratur har stor betydning når det gjelder å utvikle og ivareta det norske språket, og bidrar også en bedre forståelse av det samfunnet vi lever i. Det å lese bøker på norsk utvikler skriveferdigheter og ordforråd, både for de som har norsk som morsmål og fremmedspråklige borgere. Støtteordningene på litteraturfeltet er i stor grad etablert for å legge til rette for nyskaping av litteratur på norsk, og er altså språkpolitisk begrunnet. Gjennom disse ordningene har lovgiver understreket hvor viktig litteraturen er for norsk språk, samt at for å skape ny litteratur trenger man støtte fra fellesskapet.

Statens fagorgan Språkrådet har påpekt at norsk språk er i skvis på flere samfunnsområder, både i situasjonsrapporten sin fra september 2017 og rapporten fra rådets fremtidsutvalg ett år senere. Undersøkelser viser at det leses mindre, spesielt blant barn og ungdom. Det er også sannsynlig at øket strømming av bøker vil redusere lesningen. Mer enn noen gang er det derfor viktig fremme lesning og understreke litteraturens betydning for norsk språk.

Forfatterforbundet mener at litteraturens store betydning for språket og behovet for at det skapes ny litteratur på norsk, bør fremheves i språkloven. Dette vil gi en sterk signaleffekt og understreke behovet for å stimulere til lesning ved å skape ny litteratur. En lovfesting av litteraturens viktighet er også en god måte å videreføre fjorårets suksess fra Bokmesse i Frankfurt, der Norge var hovedland.

Utkastet til språklov er i betydelig grad en regulering av språkbruk i offentlig virksomhet. Forfatterforbundet mener at loven bør ha et langt bredere omfang og understreke litteraturens betydning for norsk språk.

Vi foreslår derfor et tillegg til § 1, formålsparagrafen:

«Litteratur på norsk er viktig for norsk språk, og lova skal fremje lesing og nyskaping av litteratur på norsk språk.»

Når det gjelder proposisjonens meldingsdel, savner Forfatterforbundet en sterkere understrekning av litteraturens og lesningens betydning for utvikling og ivaretakelse av det norske språket. Vi skulle gjerne sett at meldingen varslet en handlingsplan, med blant annet konkrete tiltak for å øke lesningen, spesielt blant barn og ungdom. Ett lavterskeltilbud ville være å styrke skolebibliotekene. Også innenfor litteraturområdet skjer endringene raskt, derfor bør konkrete tiltak for å styrke utviklingen av ny litteratur og øke lesningen gjennomføres raskt.

De etablerte støtteordninger for litteraturen er veletablerte og gamle. Kulturdepartementet varsler i meldingen en gjennomgang av disse. En slik gjennomgang haster. Støtteordningene må oppfylle målene om nyskaping av litteratur på norsk språk og tilpasses en tid da det finnes publiseringsplattformer- og måter som ikke fantes for bare få år siden.

Ta gjerne kontakt dersom det er kommentarer eller spørsmål til dette høringsinnspillet.

Med vennlig hilsen
Forfatterforbundet

Eystein Hanssen, leder
Trond Vernegg, nestleder