Logo Forfatterforbundet

Brev til kulturministeren

Styret i Forfatterforbundet har sendt dette brevet til Kulturdepartementet v/kulturminister Trine Skei Grande:

 

Forfatterforbundet og tilgang til offentlige støtteordninger

Forfatterforbundet ble stiftet 30. januar 2018. Vi har forutsigbare og åpne kriterier for medlemskap, uten kvalitetsmessig kollegabedømming, slik at alle skjønnlitterære forfattere i Norge gis mulighet til å være medlem av en forfatterorganisasjon.

Vår fagforening har i løpet av få måneder vokst seg jevnstor med flere av de øvrige skribentorganisasjonene og har nå passert 350 medlemmer 1). Dersom veksten fortsetter i samme tempo, vil vi være den nest største av de skjønnlitterære skribentforeningene innen utgangen av 2018.

Våre medlemmer representerer allerede et betydelig antall litterære opphavspersoner. For at vi skal kunne gjøre en god jobb for våre medlemmer og representere disse slik at vi best mulig ivaretar deres inntekts- og arbeidsvilkår, ber vi Kulturdepartementet om:

 

1. Å bli anerkjent som representant for våre medlemmer

Vi jobber for øyeblikket for å bli opptatt i Norwaco og Kopinor. I den forbindelse vil vi foreta en vedtektsendring før sommeren. Ordlyden i den nye paragrafen blir omtrent som følger:

«Forfatterforbundet representerer medlemmene i forhandlinger om utnyttelse av rettigheter til medlemmenes verk for alle typer eksemplarframstilling og utnyttelse, kommersiell eller ikke-kommersiell, og i alle typer tilgjengeliggjøring av verkene for allmennheten.»

 

2. Tilgang til bibliotekvederlagsmidler

Under henvisning til §3 i Lov om bibliotekvederlag ber vi om tilgang til og forhandlingsrett over de kollektive bibliotekvederlagsmidlene på tilsvarende vilkår som de øvrige litterære organisasjonene.

Som kjent forvaltes i dag de kollektive bibliotekvederlagsmidlene av Norsk forfatter- og oversetterfond (NFOF), som har nedfelt i sine vedtekter at «de fire skjønnlitterære skribentorganisasjonene» innstiller styremedlemmer.

For at Forfatterforbundet skal få medbestemmelse på dette området er det, slik vi forstår dagens situasjon, to veier:

1. Vi får representasjon og medbestemmelsesrett i NFOF tilsvarende vårt relevante medlemstall
2. Det etableres et nytt fond etter modell av NFFO.

Om Forfatterforbundet tas opp som et femte medlem av NFOF, unngås forvaltnings- og administrasjonskostnader for to skjønnlitterære fond. Dette krever imidlertid en vedtektsendring i NFOF.

 

3. Et ekstraordinært tilskudd for inneværende år siden vi er nystartet og står utenfor eksisterende ordninger

De øvrige fire skjønnlitterære skribentorganisasjonene har tilgang til midler til sine medlemmer, drift av komiteer m.v. ut over bibliotekvederlag fra andre kulturstøtteordninger via Kulturrådet. Vi går ikke i detalj om disse her, men vil påpeke at det er rimelig at Forfatterforbundet blir behandlet likt med de øvrige organisasjonene. Som et eksempel er vi avskåret fra å søke driftsstøtte i Kulturrådet før vi har eksistert i tre år.

For å kunne bli en sterk stemme som fremmer viktige litteraturpolitiske interesser på vegne av våre medlemmer, trenger Forfatterforbundet midler til drift. De øvrige, etablerte forbundene har store sekretariater og etablerte systemer. Vi jobber kun på dugnad.

 

Kampsaker

Dette er sakene vi prioriterer:

1. Alle forfattere skal kunne delta i diskusjoner og beslutninger om eget fagfelt og ha en reell mulighet til å påvirke. Før etableringen av Forfatterforbundet har mange skjønnlitterære forfattere i Norge stått utenfor organisasjonslivet.

2. Seriebokforfatterne i Norge står uten et standard avtaleverk. Dette er forfattere som sprer betydelig leseglede, og som er mye utlånt fra bibliotekene. Samtidig har de ikke fått være med i noen av de litterære organisasjonene. Vi vil jobbe for at de også får en normalavtale.

3. Forfattere har generelt svært dårlige pensjonsvilkår. Vi vil jobbe for å få til en tjenestepensjonsordning. Selv om dette vil være et tungt politisk arbeid, er det i tråd med profilen i pensjonssystemet etter reformen, og dessuten et svært viktig prinsipp.

4. Vi ønsker å tilby nye, aspirerende forfattere et miljø hvor de kan vokse litterært. Vi har derfor et eget aspirantmedlemskap i Forfatterforbundet. Disse betaler halv kontingent og kan delta på arrangementer etc., men har ikke stemmerett på landsmøtet.

5. Vi stiller oss solidarisk med normalkontrakten i bransjen, men ønsker å være med å påvirke den videre utformingen av denne. Blant annet mener vi at det bør foreligge en tidsklausul i kontrakten, at det tar for lang tid før royalty utbetales, og at det bør reguleres hvordan en forfatter kan bytte forlag og få med seg sin backkatalog.

6. Forfatterforbundet skal være en forening som fokuserer på hvordan ny teknologi kan bidra til spredning av litteratur, heller enn å begrense denne.

7. Vi krever å bli tatt inn i gruppen av fagforeninger som får påvirke hvordan bibliotekvederlagsmidlene fordeles. Vi har samme rett som DnF, NBU og NO til å benytte en liten del av disse midlene til å drifte vår forening.

8. Vi krever også representasjon i relevante utvalg i Kulturrådet tilsvarende vår medlemsmasse.

 

Vi ber derfor om et møte med statsråden, slik at vi kan presentere Forfatterforbundet nærmere, og svare på spørsmål i tilknytning til dette brevet.

 

Med hilsen,

Styret i Forfatterforbundet

Jan Ove Ekeberg (leder), Helle Stensbak (nestleder), Eystein Hanssen (styremedlem), Lena Roer (styremedlem), Dorthe Erichsen (styremedlem), Ørjan Karlsson (vara), Frid Ingulstad (vara)

 

Fotnoter:

1) Til sammenlikning har Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU) 363 medlemmer, Den norske Forfatterforening (DnF) rundt 650 medlemmer, Norsk Oversetterforening (NO) vel 330 medlemmer og Dramatikerforbundet snaut 400 medlemmer.

(Aspirantmedlemmer eller forfattere uten utgivelser som forefinnes på bibliotekene, skal naturligvis ikke telle med her.)

De har gjort det enten fordi de mener DnFs praksis med en skjønnsmessig vurdering av forfatteres kvalitet ikke har vært akseptabel, eller fordi de ikke har blitt akseptert som medlem. NBU har praktisert tilsvarende opptakskriterier, men etter årets landsmøter er det gledelig å registrere at NBU nå går vekk fra en slik praksis, mens DnF har nedsatt et arbeidsutvalg som skal se på inntakskriteriene.

 

Du finner flere artikler under: